രാജ്യസഭ കാർഷിക ബില്ലുകൾ പാസാക്കി

4277

ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ രാജ്യസഭ കാർഷിക ബില്ലുകൾ പാസാക്കി. കാര്‍ഷിക വിള വിപണന വാണിജ്യ (പ്രോത്സാഹനവും നടപ്പാക്കലും) ബിൽ 2020, വില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കാര്‍ഷിക സേവനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള കാര്‍ഷിക (ശാക്തീകരണ, സംരക്ഷണ) കരാര്‍ 2020 എന്നിവയാണ് രാജ്യസഭ പാസാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യമെമ്പാടും കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന വേളയിലാണ്, ലോക് സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും സർക്കാർ ബിൽ പാസാക്കിയതെന്നത് ശ്രദ്ധേയാണ്. കാർഷിക ബില്ലുകൾ സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ നാടകീയ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു രാജ്യസഭയിൽ അരങ്ങേറിയത്. ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. രാജ്യസഭ 10 മിനിറ്റത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കേണ്ടിയും വന്നു.